FyzWeb  Experimenty s Vernierem dle kapitol v učebnicích pro gymnázia

Seznam má usnadnit učitelům rozhodování nebo je inspirovat při hledání vhodných experimentů.

Pro snadnou orientaci jsme využili systém kapitol z učebnic pro gymnázia nakladatelství Prometheus, ale mnohé experimenty lze pochopitelně využívat i na ostatních středních školách, základních školách či v nižších ročnících gymnázií a s libovolnými jinými učebnicemi.

Soubor experimentů není kompletní, toto je revize 2014-12-15. Autory přehledu jsou Mgr. Věra Koudelková, Mgr. Jakub Jermář a Mgr. Pavel Böhm.1. Mechanika

2. Kinematika hmotného bodu

2.2 Poloha hmotného bodu

Jízda na kole

Odtud potud! (souřadnice, vzdálenost dvou bodů) info

2.3 Trajektorie a dráha hmotného bodu

Trajektorie pohybu, charakteristiky pohybu

Napodobování grafu - VIDEO

Zobrazení pohybu pomocí grafů - námět na laboratorní úlohu

Dráha - pracovní listy

Jízda na kole

Měření s GPS senzorem polohy

Dráha rovnoměrného a nerovnoměrného pohybu - pracovní listy

Fyzika v letadle

2.4 Rychlost hmotného bodu

Průměrná rychlost

Projdeme se? (lineární funkce) info

Rychlost pohybu - pracovní listy

Rychlost - pracovní listy

2.5 Rovnoměrný pohyb

Studium rovnoměrného přímočarého pohybu a pohybu rovnoměrně zrychleného

Pojďme se setkat! (soustavy lineárních rovnic) info

2.6 Rovnoměrně zrychlený přímočarý pohyb

Studium pohybu na nakloněné rovině

Fyzika na (školním) výletě aneb akcelerometr ve vlaku

Fyzika cestou do školy

Pohyb rovnoměrně zrychlený

Jízda na kole

Rovnoměrný a rovnoměrně zrychlený pohyb

2.7 Dráha rovnoměrně zrychleného pohybu

Pohyb rovnoměrně zrychlený

Fyzika na (školním) výletě aneb akcelerometr ve vlaku

Volný pád - VIDEO

Jedeme vzhůru! (kvadratická funkce, parabola) info

Studium rovnoměrného přímočarého pohybu a pohybu rovnoměrně zrychleného

2.8 Volný pád

Volný pád - VIDEO

Vektor zrychlení - VIDEO

Volný pád - pracovní listy

Demonstrace volného pádu - pracovní listy

2.10 Rovnoměrný pohyb po kružnici

Rovnoměrný pohyb po kružnici - pracovní listy

2.12 Zrychlení při nerovnoměrném křivočarém pohybu

Fyzika v letadle

3. Dynamika hmotného bodu a soustavy hmotných bodů

3.4 Druhý Newtonův pohybový zákon

Impuls síly

2. Newtonův pohybový zákon

II. Newtonův zákon - pracovní listy (sekunda)

II. Newtonův zákon - pracovní listy (kvinta)

Vernier ve výtahu - VIDEO

Kam síla, tam zrychlení - VIDEO

Rozjíždění vozíčku - VIDEO

Kreslení grafů pohybem na siloměrné plošině - VIDEO

padostroj

3.6 Změna hybnosti

Deformační zóna automobilu info

3.7 Třetí Newtonův pohybový zákon

3. Newtonův zákon

III. Newtonův zákon - pracovní listy

3.9 Smykové tření a valivý odpor

Měření třecí síly

Smykové tření - pracovní listy

Smykové tření - pracovní listy (kvinta)

Měření smykového tření

Rozjíždění vozíčku - VIDEO

Tření při pohybu vozíčku - VIDEO

Tlumený periodický pohyb - VIDEO

Smykové tření

3.10 Dostředivá síla

Tahová síla při kmitavém pohybu

Dostředivá síla - pracovní listy

3.12 Neinerciální vztažné soustavy. Setrvačné síly

Vernier ve výtahu - VIDEO

Pouťový balónek v metru - VIDEO

3.13 Otáčející se vztažné soustavy

Odstředivé a dostředivé zrychlení - VIDEO

Studium rotačního pohybu - VIDEO

Rychlost otáčení, kmitočet - pracovní listy

4. Mechanická práce a mechanická energie

4.1 Mechanická práce

Mechanická práce - pracovní listy

Elektromyograminfo

Elektrická aktivita svalů

4.2 až 4.5 Kinetická, potenciální a mechanická energie a zákon zachování energie

Energie – pohybvá a polohová - pracovní listy

Ověření zákona zachování mechanické energie na nakloněné rovině

Pohyb skákajícího míče - VIDEO

Rozjíždění vozíčku - VIDEO

Kinetická a potenciální energie - pracovní listy

Kam se ztrácí energie?

4.6 Výkon a účinnost

Účinnost - pracovní listy

Účinnost rychlovarné konvice - pracovní listy

5. Gravitační pole

5.2 a 5.3 Gravitační a tíhové zrychlení

Měření tíhového zrychlení

Tíhové zrychlení - pracovní listy

5.4 Tíhová síla a tíha tělesa

Vernier ve výtahu - VIDEO

5.5 Pohyby těles v homogenním tíhovém poli Země

Videoanalýza šikmého vrhu v programu Logger Pro - VIDEO

Studium pohybu skákajícího míče – VIDEO

Vystřelovač projektilů – VIDEO

6. Mechanika tuhého tělesa

6.3 Skládání sil

Skládání sil, určování velikosti výsledné síly

Model mostu, rozložení sil

7. Mechanika kapalin a plynů

7.1 Vlastnosti kapalin a plynů

Závody kostek ledu

7.3 Tlak v kapalinách vyvolaný vnější silou

Pascalův zákon - pracovní listy

Pascalův zákon - pracovní listy

7.4 Tlak v kapalinách vyvolaný tíhovou silou

Zkoumání hydrostatického tlaku pomocí barometru

Hydrostatický tlak - pracovní listy

Hydrostatický tlak - pracovní listy

Do hloubky! (lineární funkce) info

Vypuštěno! (lineární funkce) info

Atmosférický tlak - pracovní listy

Hydrostatický tlak

7.5 Tlak vzduchu vyvolaný tíhovou silou

Výlet s barometrem

Měření atmosférického tlaku

Změna atmosférického tlaku s malou změnou výšky

Teplota a tlak vzduchu v Chamonix

Atmosférický tlak - pracovní listy

Pouťový balónek v metru - VIDEO

Vernier ve výtahu - VIDEO

Zkoumání teploty v chladničce

Fyzika v letadle

7.6 Vztlaková síla v kapalinách a plynech

Objevení Archimédova zákona

Archimédův zákon - pracovní listy

Archimédův zákon - pracovní listy (kvinta)

Archimédův zákon

7.7 Proudění kapalin a plynů

Rovnice kontinuity - pracovní listy

Objemový průtok - pracovní listy

Měření průtoku vody v potoce - VIDEO

7.9 Proudění reálné kapaliny

Vodivost osolené a ocukrované vody info

7.10 Obtékání těles reálnou tekutinou

Další experimenty

Mají praváci silnější levou ruku?

Závody kostek ledu

Čas a reakční doba - pracovní listy

Určení šířky ultrazvukového kuželu sonaru info


2. Mechanické kmitání a vlnění

1. Kmitání mechanického oscilátoru

1.1 Kmitavý pohyb

Měření EKG

Kmitavý pohyb - pracovní listy

1.2 Kinematika kmitavého pohybu

Kinematika mechanického kmitání

Kinematika mechanického kmitání

1.3 Rychlost a zrychleni kmitavého pohybu

Vernier a interaktivní tabule - VIDEO

Rychlost a zrychlení kmitavého pohybu - pracovní listy

Netlumené kmitání

Zrychlení kmitavého pohybu

Rychlost a zrychlení kmitavého pohybu - pracovní listy

1.4 Fáze kmitavého pohybu

Netlumené kmitání

1.5 Složené kmitání

Složené kmitání - pracovní listy

1.6 Dynamika kmitavého pohybu

Síla působící na těleso zavěšené na pružině

Studium kmitavého pohybu a určení setrvačné hmotnosti tělesa

Mechanický oscilátor - pracovní listy

Dynamika kmitavého pohybu

Setrvačná hmotnost tělesa

Tuhost pružiny

1.7 Kyvadlo

Kyvadlo - pracovní listy

Tahová síla při kmitavém pohybu

Jen se tak trochu zhoupnout! (elipsa) info

Tik tak (goniometrické funkce) info

Určení tíhového zrychlení z periody kmitu matematického kyvadla

Určení tíhového zrychlení

1.8 Přeměny energie v mechanickém oscilátoru

Analýza pohybu skákajícího míče

Tlumené kmitání

Pohyb skákajícího míče - VIDEO

Tlumený periodický pohyb - VIDEO

Energie kmitavého pohybu

1.10 Rezonance mechanického oscilátoru

Rychlost zvuku ve vzduchu - pracovní listy

2. Mechanické vlnění

2.3 Interference vlnění

Interference vlnění - pracovní listy

2.4 Odraz vlnění v řadě bodů. Stojaté vlnění

Vlnění - pracovní listy

Kmitny a uzly - VIDEO

2.5 Chvění mechanických soustav

Chladniho obrazce - pracovní listy

3. Zvukové vlnění

3.2 Šíření zvuku. Rychlost zvuku

Rychlost zvuku ve vzduchu - pracovní listy (sexta)

Rychlost zvuku ve vzduchu - pracovní listy (tercie)

3.3 Vlastnosti zvuku

Zvuk - pracovní listy

3.4 Hlasitost a intenzita zvuku

Jak se mění se vzdáleností hladina intenzity zvuku

Závislost hladiny intenzity zvuku na počtu zdrojů zvuku

Tichá domácnost aneb hluk okolo nás

Cesta do Tesca - mapujeme hluk

Hučení rychlovarné konvice

Hlasitost - pracovní listy

3.6 Dopplerův jev

Dopplerův jev - pracovní listy

Další experimenty

Analýza lidského hlasu

Stroboskop - pracovní listy info


3. Molekulová fyzika a termika

1. Základní poznatky molekulové fyziky a termodynamiky

1.6 Teplota a její měření

Teplota plamene - VIDEO

Teplota - pracovní listy

Zkoumání teploty v chladničce

Měření teploty periferní části těla

Žárovka: teplota vzduchu a osvětlení

Teplota a tlak vzduchu v Chamonix

Ověření činnosti termostatu

2. Vnitřní energie, práce a teplo

2.3 Změna vnitřní energie tělesa při tepelné výměně. Teplo

Jak předměty chladnou? (exponenciální funkce)

Teplota a relaxační doba - pracovní listy

Vedení tepla různými materiály

Chladnutí vody

Newtonův zákon ochlazování - pracovní listy

Vedení tepla - pracovní listy

2.4 Měrná tepelná kapacita

Srovnání měrné tepelné kapacity vody a lihu

Měrná tepelná kapacita vody

Měrná tepelná kapacita vody a lihu

2.5 Kalorimetrická rovnice

Měrné skupenské teplo tání ledu (tercie)

Měrné skupenské teplo tání ledu (sexta)

Účinnost rychlovarné konvice - pracovní listy

Účinnost - pracovní listy

Kalorimetrická rovnice

Účinnost různých způsobů ohřevu vody

Měření účinnosti rychlovarné konvice

Chladnutí vody

Tepelná kapacita kalorimetru

Kalorimetrická rovnice - pracovní listy

2.7 Přenos vnitřní energie

Závody kostek ledu - VIDEO

Závody kostek ledu

Sdílení tepla sáláním - pracovní listy

Jak funguje tepelná izolace

3. Struktura a vlastnosti plynného skupenství látek

3.7 Stavová rovnice ideálního plynu stálé hmotnosti

Stavová rovnice ideálního plynu

3.8 Izotermický děj s ideálním plynem

Boyleův-Mariottův zákon - VIDEO

Boyleův-Mariotův zákon (pV závislost)

Stavová rovnice ideálního plynu

Izotermický děj

Izotermický děj - pracovní listy

3.9 Izochorický děj s ideálním plynem

Stavová rovnice ideálního plynu

Závislost tlaku na teplotě (Charlesův zákon) - VIDEO

Charlesův zákon (pT závislost)

Izochorický děj - pracovní listy

5. Struktura a vlastnosti pevných látek

5.5 Deformace pevného tělesa

Co může viset na vlásku? - VIDEO

Deformační zóna automobilu

5.6 Síla pružnosti. Normálové napětí

Studium pohybu skákajícího míče – VIDEO

Měření síly - pracovní listy

Pohyb skákajícího míče - VIDEO

5.7 Hookův zákon pro pružnou deformaci tahem

Trhací zkouška vlasů

Deformační křivka pevných látek, Hookův zákon

Hookeův zákon - VIDEO

Táhni! (lineární funkce) info

6. Struktura a vlastnosti kapalin

6.2 Povrchová síla

Povrchové napětí - VIDEO

Povrchová síla - pracovní listy

6.3 Povrchové napětí

Povrchové napětí - VIDEO

Povrchové napětí - pracovní listy

Změření povrchového napětí vody během chvilky

7. Změny skupenství látek

7.1 Tání

Tepelné změny chladicí směsi

Proč se solí silnice?

Měrné skupenské teplo tání ledu (sexta)

Měrné skupenské teplo tání ledu (tercie)

Tání - pracovní listy

Rozmrazovací účinek soli - VIDEO

7.2 Tuhnutí

Křivka tání pevné látky

Tuhnutí vody

Podchlazená kapalina

7.5 Vypařování a kapalnění

Soutěž teploměrů - VIDEO

Tepelné změny při vypařování kapalin

Soutěž teploměrů - pracovní listy

Proč má jablko slupku?

Závislost teploty varu na tlaku

Chladnutí vody

Destilace za normálního tlaku

Var - pracovní listy

Změna teploty při vypařování - VIDEO

7.9 Vodní pára v atmosféře

Proč má jablko slupku?

Další experimenty

Ověření činnosti termostatu

Účinnost - pracovní listy

Základy meteorologie - pracovní listy

Tepelné zabarvení rozpouštění pevných látek

Tepelné zabarvení reakce při rozpouštění bezvodé a hydratované soli

Horní cesty dýchací jako výměník tepla

Endotermický proces - pracovní listy

Teplota plamene - pracovní listy

Termohrnek - pracovní listy


4. Elektřina a magnetismus

1. Elektrický náboj a elektrické pole

1.1 Elektricky náboj a jeho vlastnosti

Elektrický náboj - pracovní listy

Elektrický náboj - pracovní listy

1.8 Kapacita vodiče. Kondenzátor

Měření kapacity kondenzátoru

Časové průběhy napětí a proudu při nabíjení a vybíjení kondenzátoru

Kapacita kondenzátoru - pracovní listy

Vybíjení kondenzátorů - pracovní listy

Přechodný děj - pracovní listy

Nabíjení kondenzátoru

1.9 Technické kondenzátory. Spojování kondenzátorů. Energie kondenzátoru

2. Vznik elektrického proudu

2.2 Elektrický zdroj. Přeměny energie v jednoduchém obvodu

Napětí na solárním panelu

3. Elektrický proud v kovech

3.1 Elektrický odpor kovového vodiče. Ohmův zákon pro část obvodu

Ohmův zákon - pracovní listy (septima)

Voltampérová charakteristika kovového vodiče

Voltampérová charakteristika spotřebiče

Elektrický proud a elektrické napětí - pracovní listy

Zkrat - pracovní listy

Ohmův zákon - pracovní listy (tercie)

Reostat a potenciometr - pracovní listy

3.2 Závislost odporu kovového vodiče na teplotě. Rezistory

Nárůst teploty vzduchu v okolí žárovky

Voltampérová charakteristika spotřebiče

3.5 Zatěžovací charakteristika zdroje. Ohmův zákon pro uzavřený obvod

Ohmův zákon pro uzavřený obvod - pracovní listy

Vnitřní odpor zdroje - pracovní listy

3.8 Elektrická práce a výkon v obvodu stejnosměrného proudu

Jouleův jev

4. Elektrický proud v polovodičích

4.1 Pojem polovodiče

Termistor - pracovní listy (septima)

Elektrický odpor termistoru

Termistor - pracovní listy (septima)

Fotorezistor - pracovní listy

4.4 Přechod PN. Polovodičová dioda

Usměrňovač - pracovní listy

VA charakteristika diody - VIDEO

V-A charakteristika LED - pracovní listy

Usměrňovač - pracovní listy

Spektra různě barevných LED diod

Voltampérová charakteristika diody

4.5 Tranzistor

Tranzistor jako spínač a zesilovač - pracovní listy

4.6 Integrovaný obvod

Integrovaný obvod - pracovní listy

5. Elektrický proud v kapalinách, elektrolýza, Faradayovy zákony, galvanické články

Elektrolýza - pracovní listy

Vodivost osolené a ocukrované vody

Závislost vodivosti vodného roztoku na jeho koncentraci

5.1 Elektrolyt. Elektrolytická disociace. Elektrolýza

Elektrický proud ve vodě - VIDEO

5.2 Faradayovy zákony pro elektrolýzu. Praktické užití elektrolýzy

Galvanické poměďování - VIDEO

Elektrický proud v kapalinách - pracovní listy

7. Stacionární magnetické pole

7.1 Magnetické pole vodiče s proudem

Magnetické vlastnosti elektrického proudu - pracovní listy

7.2 Magnetická síla

Síla působící na vodič v magnetickém poli - pracovní listy

7.4 Magnetické pole rovnoběžných vodičů s proudem

Magnetické pole vodiče - pracovní listy

7.5 Magnetické pole cívky

Závislost magnetické indukce na proudu v cívce - VIDEO

Magnetické pole cívky

Magnetické pole cívky - pracovní listy (prima)

Magnetické pole cívky

Magnetické pole cívky - pracovní listy (septima)

7.6 Částice s nábojem v magnetickém poli

Hallův jev - pracovní listy

7.7 Magnetické vlastnosti látek

Magnetické pole permanentního magnetu

Diamagnetismus a paramagnetismus názorně

Vlastnosti feromagnetických látek - pracovní listy

Magnetické pole magnetu - pracovní listy

Magnetické pole Země - pracovní listy

7.8 Magnetické materiály v technické praxi

Magnetický záznam signálu - pracovní listy

8. Nestacionární magnetické pole (elektromagnetická indukce, indukovaný proud atd.)

Elektromagnetická indukce - pracovní listy

Demonstrace volného pádu - pracovní listy info

Foucaultovy vířivé proudy

8.6 Přechodný děj

Přechodný děj - pracovní listy

Přechodový jev v obvodu s cívkou

9. Střídavý proud

Žhavení vlákna žárovky - VIDEO

9.1 Obvod střídavého proudu s odporem

Střídavý proud - pracovní listy

Obvody střídavého proudu

9.2 Výkon střídavého proudu v obvodu s odporem

Střídavý proud s odporem - pracovní listy

Studium blikání žárovky

Výkon elektrického proudu - pracovní listy

9.3 Obvod střídavého proudu s indukčností

Napětí a proud v obvodu s cívkou - VIDEO

Fázové posunutí napětí a proudu na cívce

Střídavý proud s indukčností - pracovní listy

Určení kapacity kondenzátoru a indukčnosti cívky

Obvody střídavého proudu

9.4 Obvod střídavého proudu s kapacitou

Střídavý proud s kapacitou - pracovní listy

Střídavý RC obvod

9.5 Činný výkon střídavého proudu

Výkon střídavého proudu s odporem - pracovní listy

Měření účinnosti rychlovarné konvice

9.6 Složený obvod střídavého proudu

Složený obvod střídavého proudu - pracovní listy

RLC obvod

9.7 Usměrňovač

Usměrňovač - pracovní listy

9.8 Zesilovač

Tranzistor jako spínač a zesilovač - pracovní listy

10. Střídavý proud v energetice

10.2 Trojfázová soustava střídavého napětí

Třífázové napětí - pracovní listy

Trojfázová soustava - pracovní listy

11. Elektromagnetické kmitání a vlnění

Vlastnosti elektromagnetického vlnění - pracovní listy

Elektromagnetický oscilátor - pracovní listy

12. Přenos informací elektromagnetickým vlněním

Měření s IR LED - pracovní listy

Další experimenty

Měření EKG

Ověření činnosti termostatu

Elektromyogram

Spotřeba chladničky

Účinnost různých způsobů ohřevu vody

EKG – aktivita srdečního svalu - pracovní listy

Sluneční článek I - pracovní listy

Sluneční článek III - pracovní listy

Účinky elektrického proudu - pracovní listy


5. Optika

1. Základní pojmy

1.2 Šíření světla

Stín a polostín - pracovní listy

Měření propustnosti filtrů

1.6 Barva světla

Barva světla - pracovní listy

V-A charakteristika LED - pracovní listy

Spektra různě barevných LED diod

2. Zobrazování optickými soustavami

2.5 Čočky

Ohnisková vzdálenost - pracovní listy

Ohnisková vzdálenost čočky

2.7 Oko

Studium blikání žárovky info

3. Vlnová optika

3.4 Ohyb světla na optické mřížce

Difrakce světla - pracovní listy

3.6 Polarizace světla

Stáčení roviny polarizace - VIDEO

4. Elektromagnetické záření a jeho energie

4.1 Přehled elektromagnetického záření

Ochrana před UV zářením - VIDEO

4.2 Přenos energie zářením

Studium závislosti osvětlení na vzdálenosti od zdroje

Fotometrické veličiny

Světelné zdroje

Fotometrie - osvětlení

Spektra látek - pracovní listy

Další experimenty

Studium zdrojů světla pomocí rychlého měření s luxmetrem

Měření propustnosti filtrů

Proměření náběhu žárovky

Nabíhání úsporné zářivky

Blikání úsporné zářivky

Studium blikání žárovky

Žárovka: teplota vzduchu a osvětlení

Závislost osvětlení na vzdálenosti od zdroje

Absorpce světla - pracovní listy

Měření koncentrace pomocí absorbance

Absorpce světla

Měření s IR LED - pracovní listy

Stroboskop - pracovní listy

Bunsenův fotometr - pracovní listy

Fotorezistor - pracovní listy

Sluneční článek I - pracovní listy

Sluneční článek II - pracovní listy

Sluneční článek III - pracovní listynahoru na rozcestník