FyzWeb  Experimenty s Vernierem dle kapitol v učebnicích pro ZŠ

Seznam má usnadnit učitelům rozhodování nebo je inspirovat při hledání vhodných experimentů.

Pro snadnou orientaci jsme využili systém kapitol z učebnic pro základní školy nakladatelství Prometheus, ale experimenty lze pochopitelně využívat i s libovolnými jinými učebnicemi.

Soubor experimentů není kompletní, toto je revize 2013-05-21. Autorkou přehledu je Mgr. Jana Šestáková (ZŠ Lingua Universal a KDF MFF UK)


Vyberte si kliknutím na příslušnou učebnici:

pro 6. ročník pro 7. ročník pro 8. ročník pro 9. ročník
6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Fyzika pro 6. ročník

1. Vlastnosti látek a těles

STAVBA LÁTEK

1.2 Vlastnosti pevných, kapalných a plynných látek

Povrchové napětí - VIDEO

Povrchová síla - pracovní listy

1.4 Gravitační síla. Gravitační pole

Tíhové zrychlení - pracovní listy

1.5 Měření síly

Co může viset na vlásku? - VIDEO

Síla - pracovní listy

Měření síly - pracovní listy

Mají praváci silnější levou ruku?

Srovnání síly stisku

Síla sevření a svalová únava

Svalová činnost

Elektromyogram

ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK

1.10 Elektrování při vzájemném dotyku

Elektrický náboj - pracovní listy

Elektrický náboj a Coulombův zákon - pracovní listy

MAGNETICKÉ VLASTNOST/ LÁTEK

1.14 Zkoumáme působení magnetů

Magnetický záznam signálu - pracovní listy

1.16 Jak si vyrobit magnet?

Diamagnetismus a paramagnetismus názorně

1.17 Indukční čáry magnetického pole

Magnetické pole - pracovní listy

1.18 Magnetické pole Země

Magnetické pole Země - pracovní listy

2. Měření fyzikálních veličin

MEŘENÍ DÉLKY

2.2 Jednotky délky. Délková měřidla

Délka - pracovní listy

Jak jsou vysocí? (histogram, statistika)

MĚŘENÍ OBJEMU

2.5 Jednotky objemu. Měření objemu kapalin

Objem a kapacita plic

Objemový průtok - pracovní listy

Vitální kapacita plic

Funkční vyšetření plic

MĚŘENÍ HMOTNOSTI TĚLESA

2.8 Měření hmotnosti pevných těles a kapalin

Hmotnost - pracovní listy

MĚŘENI ČASU

2.13 Měření času

Čas a reakční doba - pracovní listy

MĚŘENI TEPLOTY

2.17 Měření teploty tělesa

Teplota a relaxační doba - pracovní listy

Termohrnek - pracovní listy

Teplota plamene - pracovní listy

Měření teploty periferní části těla

Zkoumání teploty v chladničce

Horní cesty dýchací jako výměník tepla

2.18 Změna teploty vzduchu v průběhu času

Soutěž teploměrů - VIDEO

Soutěž teploměrů - pracovní listy

Teplota - pracovní listy

Teplota tání parafínu

3. Elektrický obvod

ELEKTRICKÝ PROUD

3.5 Pojistky. Zásady správného užívání elektrických spotřebičů

Zkrat - pracovní listy


Fyzika pro 7. ročník

1. Pohyb a síla

POHYB TĚLESA

1.2 Jak můžeme popsat pohyb?

Napodobování grafu - VIDEO

Zobrazení pohybu pomocí grafů - námět na laboratorní úlohu

Studium pohybu skákajícího míče – VIDEO

Analýza pohybu skákajícího míče

Vernier a interaktivní tabule – VIDEO

Dráha - pracovní listy

Měření s GPS senzorem polohy

Studium rovnoměrného přímočarého pohybu a pohybu rovnoměrně zrychleného

Trajektorie pohybu, charakteristiky pohybu

Rovnoměrný pohyb po kružnici - pracovní listy

1.3 Nerovnoměrný a rovnoměrný pohyb

Dráha, rychlost, zrychlení - pracovní listy

Studium rovnoměrného přímočarého pohybu a pohybu rovnoměrně zrychleného

1.4 Rychlost rovnoměrného pohybu

Průtok vodního toku

Rychlost - pracovní listy

Rychlost pohybu - pracovní listy

1.5 Dráha při rovnoměrném pohybu tělesa

Dráha rovnoměrného a nerovnoměrného pohybu - pracovní listy

Projdeme se? (lineární funkce)

1.6 Průměrná rychlost nerovnoměrného pohybu tělesa

Pohyb rovnoměrně zrychlený

Fyzika na (školním) výletě aneb akcelerometr ve vlaku

Jízda na kole

Rychlost - pracovní listy

Rychlost pohybu - pracovní listy

Průměrná rychlost

Projdeme se? (lineární funkce)

SÍLA. SKLÁDÁNÍ SIL

1.7 Znázornění síly

Síla - pracovní listy

Táhni! (lineární funkce)

Mají praváci silnější levou ruku?

1.8 Gravitační síla a hmotnost tělesa

Tíhové zrychlení - pracovní listy

Vypuštěno! (lineární funkce)

1.9 Skládání sil stejného směru

Skládání sil, určování velikosti výsledné síly

1.10 Skládání sil opačného směru

Skládání sil, určování velikosti výsledné síly

1.12 Skládání různoběžných sil

Skládání sil, určování velikosti výsledné síly

POSUVNÉ ÚČINKY SÍLY. POHYBOVE ZÁKONY

1.15 Urychlující a brzdné účinky síly na těleso

2. Newtonův pohybový zákon

II. Newtonův zákon - pracovní listy

Pouťový balónek v metru - VIDEO

Vernier ve výtahu - VIDEO

Kam síla, tam zrychlení - VIDEO

Volný pád - VIDEO

Rozjíždění vozíčku - VIDEO

Deformační zóna automobilu

1.17 Zákon vzájemného působení dvou těles

3. Newtonův zákon

III. Newtonův zákon - pracovní listy

OTÁCIVÉ ÚČINKY SÍLY

1.18 Účinek síly na těleso otáčivé kolem pevné osy. Páka

Model mostu, rozložení sil

TŘENÍ

1.23 Třecí síla

Měření smykového tření

Smykové tření - pracovní listy

Deformační zóna automobilu

1.24 Třecí síly v denní i technické praxi

Tření při pohybu vozíčku - VIDEO

2. Mechanické vlastnosti kapalin a plynů

MECHANICKÉ VLASTNOSTI KAPALIN

2.1 Jak se přenáší tlak v kapalině?

Pascalův zákon - pracovní listy

2.4 Hydrostatický tlak

Zkoumání hydrostatického tlaku pomocí barometru

Hydrostatický tlak - pracovní listy

Do hloubky! (lineární funkce)

2.6 Archimédův zákon

Objevení Archimédova zákona

Archimédův zákon - pracovní listy

MECHANICKÉ VLASTNOSTI PLYNŮ

2.9 Atmosféra Země. Atmosférický tlak

Atmosférický tlak - pracovní listy

2.10 Měření atmosférického tlaku

Měření atmosférického tlaku

Teplota a tlak vzduchu v Chamonix

2.11 Změny atmosférického tlaku

Výlet s barometrem

Změna atmosférického tlaku s malou změnou výšky

Atmosférický tlak - pracovní listy

2.13 Tlak plynu v uzavřené nádobě. Manometr

Závislost tlaku na teplotě (Charlesův zákon) - VIDEO

Charlesův zákon (pT závislost)

Přetlak a podtlak - pracovní listy

Tlak v nafukovacím balónku

Pozor na tlak! (lineární funkce)

Pod tlakem! (nepřímá úměrnost, hyperbola)

3. Světelné jevy

Studium závislosti osvětlení na vzdálenosti od zdroje

Osvětlení - pracovní listy

Stroboskop - pracovní listy

3.1 Světelné zdroje. Rychlost světla

Proměření náběhu žárovky

Nabíhání úsporné zářivky

Blikání úsporné zářivky

Nabíhání zdrojů světla - pracovní listy

3.4 Stín

Stín a polostín - pracovní listy

3.5 Odraz světla. Zákon odrazu světla

Odrazivost světla - pracovní listy

3.8 Lom světla

Absorpce světla - pracovní listy

3.9 Rozklad světla optickým hranolem

Barvy světla - pracovní listy

Emisní spektra různých zdrojů

3.10 Barva těles

Spektra různých zdrojů

Barvy světla - pracovní listy

Barevnost chemických látek


Fyzika pro 8. ročník

1. Práce. Energie. Teplo

PRÁCE. VÝKON

1.1 Práce

Práce - pracovní listy

Mechanická práce - pracovní listy

1.4 Výpočet práce z výkonu a času. Účinnost

Účinnost různých způsobů ohřevu vody

POHYBOVÁ A POLOHOVÁ ENERGIE

1.7 Vzájemná přeměna polohové a pohybové energie tělesa

Energie – pohybvá a polohová - pracovní listy

Kinetická a potenciální energie - pracovní listy

Přeměny energie - pracovní listy

Ověření zákona zachování mechanické energie na nakloněné rovině

VNITŘNÍ ENERGIE. TEPLO

1.9 Proč se tělesa zahřívají při tření?

Změna vnitřní energie tělesa

1.10 Změna teploty těles tepelnou výměnou

Vedení tepla - pracovní listy

Newtonův zákon ochlazování - pracovní listy

1.11 Teplo

Termohrnek - pracovní listy

Endotermický proces - pracovní listy

1.12 Měrná tepelná kapacita látky

Měrná tepelná kapacita - pracovní listy

Srovnání měrné tepelné kapacity vody a lihu

Určení měrné tepelné kapacity pevného tělesa

Měrná tepelná kapacita vody

1.13 Jak změříme teplo přijaté nebo odevzdaně při tepelné výměně?

Měření účinnosti rychlovarné konvice

Účinnost různých způsobů ohřevu vody

Tepelná kapacita kalorimetru

Vedení tepla různými materiály

Kalorimetrická rovnice - pracovní listy

1.15 Tepelné záření

Sdílení tepla sáláním - pracovní listy

Nárůst teploty vzduchu v okolí žárovky

1.16 Využití energie slunečního záření

Sluneční článek I - pracovní listy

ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK

1.18 Tání a tuhnutí

Závody kostek ledu

Proč se solí silnice?

Tání - pracovní listy

Měrné skupenské teplo tání ledu

Měrné skupenské teplo tání ledu (jiné)

Křivka tání pevné látky

1.19 Vypařování

Tepelné změny při vypařování kapalin

1.20 Var

Var - pracovní listy

Hučení rychlovarné konvice

1.22 Pístové spalovací motory

2. Elektrické jevy

ELEKTRICKÝ NÁBOJ. ELEKTRICKÉ POLE

2.1 Elektroskop. Jednotka elektrického náboje

Elektrický náboj - pracovní listy

ELEKTRICKÉ PROUD

2.5 Měříme elektrický proud

Elektrický proud a elektrické napětí - pracovní listy

Elektrický náboj - pracovní listy

Vodivost osolené a ocukrované vody

2.6 Měříme elektrické napětí

Elektrický proud a elektrické napětí - pracovní listy

Účinky elektrického proudu - pracovní listy

Integrovaný obvod - pracovní listy

Elektromyografie aneb elektřina v lidském těle

2.7 Zdroje elektrického napětí

Zdroje elektrického napětí - pracovní listy

2.8 Ohmův zákon. Elektrický odpor

VA charakteristika diody - VIDEO

Vnitřní odpor zdroje - pracovní listy

Ohmův zákon - pracovní listy

Fotorezistor - pracovní listy

Ohmův zákon pro uzavřený obvod - pracovní listy

Voltampérová charakteristika kovového vodiče

Voltampérová charakteristika spotřebiče

Závislost vodivosti vodného roztoku na jeho koncentraci

2.9 Závislost elektrického odporu na vlastnostech vodiče

Termistor - pracovní listy

Elektrický odpor termistoru

2.12 Reostat. Dělič napětí (potenciometr)

Reostat a potenciometr - pracovní listy

2.13 Elektrická práce. Elektrická energie

Jouleův jev

2.14 Výkon elektrického proudu

Účinnost rychlovarné konvice - pracovní listy

Výkon elektrického proudu - pracovní listy

Spotřeba chladničky

3. Zvukové jevy

3.1 Zvukový rozruch

Zvuk - pracovní listy

Chladniho obrazce - pracovní listy

3.2 Šíření zvukového rozruchu prostředím

Rychlost zvuku ve vzduchu - pracovní listy

Vlnění - pracovní listy

Interference vlnění - pracovní listy

Závislost hladiny intenzity zvuku na počtu zdrojů zvuku

Jak se mění se vzdáleností hladina intenzity zvuku

3.4 Ucho jako přijímač zvuku

Dopplerův jev - pracovní listy

3.7 Ochrana před nadměrným hlukem

Tichá domácnost aneb hluk okolo nás

Cesta do Tesca - mapujeme hluk

Hučení rychlovarné konvice

Hlasitost - pracovní listy

4. Počasí kolem nás

4.3 Základní meteorologické jevy a jejich měření

Základy meteorologie - pracovní listy


Fyzika pro 9. ročník

1. Elektromagnetické jevy

1.1 Magnetické pole cívky s proudem

Magnetické vlastnosti elektrického proudu - pracovní listy

Magnetické pole cívky - pracovní listy

Magnetické pole vodiče - pracovní listy

Magnetické pole cívky

1.4 Elektromotor

Účinky elektrického proudu - pracovní listy

1.5 Elektromagnetická indukce

Foucaultovy vířivé proudy

Elektromagnetická indukce - pracovní listy

Demonstrace volného pádu - pracovní listy

2. Střídavý proud

2.1 Vznik střídavého proudu

Třífázové napětí - pracovní listy

Studium blikání žárovky

2.2 Měření střídavého proudu a střídavého napětí

Napětí a proud v obvodu s cívkou - VIDEO

Střídavý proud - pracovní listy

Střídavý proud s odporem - pracovní listy

Výkon střídavého proudu s odporem - pracovní listy

2.4 Rozvodná elektrická síť

Trojfázová soustava - pracovní listy

Blikání žárovky a zářivky - pracovní listy

Studium zdrojů světla pomocí rychlého měření s luxmetrem

3. Vedení elektrického proudu v kapalinách a plynech

3.1 Vedení elektrického proudu v kapalinách

Elektrický proud v kapalinách - pracovní listy

Elektrolýza - pracovní listy

4. Vedení elektrického proudu v polovodičích

4.1 Jak lze měnit odpor polovodičů

Fotorezistor - pracovní listy

Termistor - pracovní listy (septima)

4.3 Polovodičová dioda

VA charakteristika diody - VIDEO

V-A charakteristika LED - pracovní listy

Měření s IR LED - pracovní listy

4.4 Dioda jako usměrňovač

VA charakteristika diody - VIDEO

Usměrňovač - pracovní listy

4.5 Další součástky s jedním přechodem PN

Spektra různě barevných LED diod

Sluneční článek I - pracovní listy

Sluneční článek II - pracovní listy

Sluneční článek III - pracovní listy

6. Elektromagnetické záření

6.1 Elektromagnetické vlny a záření

Elektromagnetické vlny - pracovní listy

Vlastnosti elektromagnetického vlnění - pracovní listy

8. Jaderná energie

8.2 Radioaktivita

Radioaktivita a ochrana před zářením - pracovní listy


nahoru na rozcestník