FyzWeb 
    – Matematické a přírodovědné úlohy

Náměty pro rozvoj kompetencí žáků na základě zjištění výzkumu TIMSS 2007

Na základě analýzy chyb žákovských řešení v testech mezinárodních výzkumů TIMSS 2007 vznikly tři publikace, které vedle analýzy témat, která činí našim žákům problémy, přinášejí soubory originálních úloh zaměřených na problémové oblasti přírodních věd a matematiky na prvním i druhém stupni základní školy. Tyto úlohy jsou přímo použitelné ve výuce jako motivační, procvičovací či při sestavování písemných prací.

Cílem publikací v žádném případě není dril směřující jen k lepší úspěšnosti v budoucích testováních, ale je jím především metodická podpora směřující k odstranění obecnějších nedostatků v našem vzdělávání, které mohou znevýhodňovat naše žáky v jejich dalším studiu a praktickém životě.

V červnu 2011 byly tyto publikace distribuované na základní školy a víceletá gymnázia, učitelům by tak měly být k dispozici. Publikace lze i stáhnout z webu UIV.

Matematické a přírodovědné úlohy pro první stupeň základního vzdělávání

Kvalitu vyučování zásadně ovlivňuje to, jaké otázky učitel žákům klade a před jaké úlohy je staví. Předkládaná publikace proto nabízí učiteli velkou zásobu úloh z matematiky a přírodovědy (přírodovědného učiva vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět). Tyto úlohy jsou přímo použitelné ve výuce jako motivační, procvičovací či při sestavování písemných prací. Protože úlohy mají podobu kopírovatelných pracovních listů, lze je také vhodně využívat pro individualizaci výuky – zadávat je např. žákům, kteří splní běžné úkoly dříve než ostatní děti.

Úlohy byly zpracovány na základě analýzy chyb žákovských řešení v testech mezinárodních výzkumů TIMSS 2007. U všech úloh jsou uvedena jednak řešení, jednak komentáře, v nichž bývá vysvětlena i souvislost zařazených úloh s těmi úlohami šetření TIMSS, které činily českým žákům obtíže. Výsledkovou (komentářovou) část textu lze však snadno oddělit a každou stránku lze použít také jako test nebo zadání domácího úkolu.

Tato publikace je určena především vyučujícím matematiky a přírodních věd na základních školách.

Publikace je zdarma ke stažení (pdf, 5,6 MB).

Přírodovědné úlohy pro druhý stupeň základního vzdělávání

Těžiště práce tvoří soubory úloh z fyziky, chemie, biologie a věd o Zemi, které učitelé mohou přímo použít ve výuce jako problémy k řešení, ale také při tvorbě testů a písemných prací, při procvičování nebo jako rozšiřující materiál pro individualizaci výuky. Všechny úlohy obsahují správná řešení, upozornění na typické žákovské chyby (miskoncepce) a některé další metodické komentáře. První část publikace obsahuje navíc podrobný rozbor výsledků českých žáků v šetření TIMSS 2007 a jsou zde po tematických celcích rozebrány chyby, kterých se dopouštěli při řešení konkrétních úloh, s důrazem na analýzu jednotlivých obtížných úloh. Tato analýza zároveň sloužila jako východisko pro tvorbu úloh.

Tato publikace je určena především vyučujícím přírodovědných předmětů na základních školách a nižších stupních víceletých gymnázií.

Publikace je zdarma ke stažení (pdf, 6,4 MB).

Matematické úlohy pro druhý stupeň základního vzdělávání

Publikace je založena na úlohách přímo použitelných ve výuce a obsahuje gradované soubory úloh, které učitelé mohou použít ve výuce pro systematické budování důležitých pojmů, ale také pro motivaci žáků, pro procvičování či při sestavování testů a písemných prací.

Úlohy byly zpracovány na základě analýzy chyb žákovských řešení v testech mezinárodních výzkumů TIMSS 2007 a mají vést žáky k rozvoji příslušné dovednosti nebo porozumění. K úlohám jsou uvedena jednak řešení, jednak komentáře, v nichž bývá vysvětlena i souvislost zařazených úloh s těmi úlohami šetření TIMSS, které činily českým žákům obtíže. Výsledkovou (komentářovou) část textu lze však snadno oddělit a každou stránku lze použít také jako test nebo zadání domácího úkolu. Cílem publikace v žádném případě není dril směřující jen k lepší úspěšnosti v budoucích testováních, ale především metodická podpora směřující k odstranění obecnějších nedostatků v našem vzdělávání, které mohou znevýhodňovat naše žáky v jejich dalším studiu a praktickém životě. Je určena především vyučujícím matematiky na základních školách a nižších stupních víceletých gymnázií.

Publikace je zdarma ke stažení (pdf, 5 MB).Publikace byly vytvořeny v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v projektu Kompetence I, jehož součástí je aktivita 4 nazvaná Využití výsledků výzkumu pro podporu škol a jejich vzdělávací práce. Tyto publikace byly vydány jako plánovaný výstup projektu Kompetence I, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.